Chinese Businesses > Xinjiang > Heath & Beauty (matching about 111 businesses)

AIXIA Xinjiang Speciality Marketing Company
Xinjiang
dry fruit; xinjiang speciality; jade; garments; food;

Yunnan JINBI Pharmaceutical co.,ltd
Yunnan
capsule; compound hairyvein agrimony enteritis capsule; oralliquid

Fuhai WUWEI TANGZHONG Medicinal materials Processing Factory
Xinjiang
traditional chinses medicine; licorice; dayun;

Xinjiang MULEI County HUIFENG Traditional chinses medicine Planting Development Co.,ltd.
Xinjiang
herbal seeds; licorice; traditional chinses medicine electuary

Xinjiang TIANSHAN Saussurea involucrata Direct marketing Co.,ltd.
Xinjiang
pilose deer horn; safflower; saussurea involucrata

Xinjiang Wulumuqi YIYANGTANG Health products Co.,ltd.
Xinjiang
saussurea involucrata safflower health-caring liquor

Urumqi SHAYIBAKEQU Health products Trading co. Ltd.
Xinjiang
sexual health care product;

Xinjiang Yili HUOCHENG County LIREN Flavor Co.,ltd.
Xinjiang
sachet wall hangings; refined oil; xinjiang speciality dry fruit; national decoration;

KANGBAO LAI (China Urumchi) Health products Co.,ltd.
Xinjiang

Wulumuqi TIANSHAN District CHENHUI Weight-Control Club
Xinjiang
E and laser treat; professional weight-control; various want ministrant

Xinjiang BAIJIA MINGGUI Tenement Medicinal materials Co.
Xinjiang
aweto; dayun; ganoderma lucidum; refined oil; wholesale present box; wholesale snow lotus present box; zang honghua

Yunnan NUJIANGZHOU DONGFANGDA Ravine SHENGWUCHENG Co.,ltd.
Yunnan
agaric; dongfang huangcao; gold; gold capsule; nutural honey; ravine; solid body vegetable oil

JINGGU BANGYONG Biology Resource Development Co.,ltd.
Yunnan
gardenia; gardenia natural yellow coloring matter; gardenia refined oil

Xinjiang (ALA ER) DINGGUAGUA Food Development Co.,ltd.
Xinjiang

Xinjiang Yili DERUN Agriculture Development Co.,ltd
Xinjiang
dry flower; dry flower; refined oil; morels; dried tomato; safflower; xinjiang saussurea involucrata;