Shenzhen JIZHIYUAN Cosmetics Co.,ltd.

cosmetics; shampoo liquid; skin protection product; washing milk

Website

www.jizhiyuan.com

Legal representative

for premium members only

5493520_1217212
Product Name

5493520_1217212

Website

www.jizhiyuan.com

Contact person

Mr. ZUO,ZHENGRONG

Phone

+86 (871) 8506518

Address

City

Shenzhen

State/Region

Yunnan